Etiske retningslinjer

Innledning

Holmefjord AS er forpliktet til å drive sin virksomhet og sine interesser på en lovlig og etisk forsvarlig måte. Selskapets policy er å være en samfunnsansvarlig bedrift. Ulovlig atferd eller handlinger som undergraver selskapets omdømme når det gjelder ærlighet og integritet, vil ikke bli tolerert.

Det er ledelse så vel som den enkelte ansatt som har ansvaret for å sikre at selskapets etiske retningslinjer følges.

Juridisk samsvar 

Ansatte og styremedlemmer i Holmefjord AS skal følge gjeldende lover, regler og forskrifter i all sin virksomhet i bedriften. Viser det seg at lokal eller nasjonal lov er i strid med prinsippene i dette dokumentet, skal loven gjelde. 

Relasjoner med forretningspartnere, kunder og leverandører 

Holmefjord AS skal utøve rettferdighet i alle handlinger med sine forretningspartnere. Kunder og leverandører skal behandles ærlig og rettferdig og på en måte som respekterer og sikrer deres uavhengighet. 

Holmefjord AS og de ansatte kan ikke anmode om eller motta gaver eller ytelser utover normal og lovlig norm fra personer som handler eller ønsker å handle med selskapet. Likeledes kan de ikke gi slike gaver eller ytelser til disse personene. 

Firmaet skal innhente opplysninger om bruk av konfliktmineraler hos leverandører og iverksette nødvendige tiltak for å unngå handel med produkter som inneholder konfliktmineraler. 

Regnskap og rapportering 

Alle finansielle transaksjoner hos Holmefjord AS skal rapporteres i henhold til god regnskapsskikk som er fastsatt i gjeldende lover og forskrifter. Regnskapet må vise alle transaksjoner på en korrekt og ikke-villedende måte.  

Interessekonflikter

Alle ansatte forventes å være lojale mot Holmefjord AS og dets interesser. 

Ansatte kan ikke delta i økonomiske eller forretningsrelaterte aktiviteter som innebærer en potensiell konflikt mellom selskapets interesser og hans eller hennes egne eller en nær tredjeparts interesse. Dersom en arbeidstaker mener han eller hun kan ha en direkte eller indirekte interessekonflikt, må han eller hun meddele den potensielle konflikten til selskapets daglige leder. 

Politisk engasjement 

Holmefjord AS forholder seg nøytral til politiske partier og kandidater. Verken firmanavnet eller noen av firmaets ressurser kan brukes til å fremme interessene til politiske partier eller kandidater.  

Miljøvern

Holmefjord AS tilstreber å sikre at firmaets produkter, tjenester og produksjon skal bidra til en bærekraftig utvikling. Produktdesign og produksjonsprosesser skal ha som mål å redusere negative miljøpåvirkninger. Ressurs- og energiforbruk, avfall og forurensning skal regelmessig gjennomgås for forbedring.  

Taushetsplikt – immaterielle verdier

Alle ansatte i Holmefjord AS har taushetsplikt om alle forretningsmessige forhold og i situasjoner som kan gi utenforstående tilgang til konfidensiell informasjon. I utgangspunktet betyr dette at all virksomhet som ikke er offentlig, skal anses som konfidensiell. Forsiktighet skal også utvises når man diskuterer selskapets indre anliggende med utenforstående.

Holmefjord AS’ immaterielle verdier er viktige for oss. De omfatter vår kunnskap, ideer, strukturer og arbeidsmetoder. Disse verdiene skal ivaretas og forvaltes til beste for selskapet. Samtidig skal vi vise respekt for tilsvarende verdier hos andre.

Arbeidsmiljø

Alle Holmefjord AS’ aktiviteter skal være utført med respekt for menneskerettigheter og den ansattes helse og sikkerhet. Verken bedriften eller den ansatte skal eller kan akseptere mindreårig arbeidskraft, diskriminering på bakgrunn av kultur, etnisk bakgrunn eller kjønn, fysisk, psykisk, seksuelt eller verbalt misbruk. Lønn skal tilsvare eller overstige  nivåene angitt i gjeldende lover. Alle ansatte står fritt til å utøve retten til å danne, avstå fra eller delta i fagforeninger eller andre organisasjoner som driver med kollektive forhandlinger. 

Ansvaret til ledere og medarbeidere 

Ledelsen i Holmefjord AS er ansvarlig for formidling av disse etiske retningslinjene i organisasjonen, og for å oppmuntre ansatte til å avsløre atferd som kan være i strid med disse prinsippene. 

Unnlatelse av å overholde bestemmelsene i de etiske retningslinjene kan medføre disiplinære tiltak.